Teams

Aindra Kumar Gurung

Aindra Kumar Gurung
Chariman

Shyam Shrestha

Shyam Shrestha
Managing Director

Shambhu Prasad Gautam

Shambhu Prasad Gautam
Executive Director

Laxmi Gurung

Laxmi Gurung
Marketing Director